Cruise Control - Gaz trang bị nút kiểm soát hành trình trên Gazelle Next 17 chỗ, minibus 19 chỗ Citiline.

Cruise Control – Gaz trang bị nút kiểm soát hành trình trên Gazelle Next 17 chỗ, minibus 19 chỗ Citiline.