Bom be tong KCP Nam Han

Bơm bê tông KCP

Bơm bê tông KCP Công ty TNHH Nam Hàn phân phối từ năm 2010 gồm nhiều loại sản phẩm như: xe bơm bê tông KCP 52m, xe bơm bê tông KCP 45m, xe bơm bê tông KCP 38m, xe bơm bê tông KCP 37m, bơm tĩnh KCP, bơm S KCP…

Trả lời